27 november 2013

Fackligt aktiva sa nej till att värna schyssta arbetsvillkor vid upphandling

Måndagens kommunfullmäktige handlade om viljan att värna en trygg arbetsmarknad med schyssta jobb och konkurrens med schyssta villkor när Vänsterpartiets motion "Vita jobb" var uppe för debatt. Vita jobb-modellen handlar om att ställa sociala bas-villkor för att undvika att oseriösa företag konkurrerar genom dumpning av löner och anställningsvillkor.

Eller debatt och debatt... Så mycket debatt blev det inte när alla utom jag och vår gruppledare Pia Eriksson satt tysta i bänkarna. Det blir allt tydligare att Socialdemokraterna samarbetar med Moderaterna i Nybro. Att Nybro kommun idag, under S/M-ledning, skulle ta hänsyn till ens grundläggande sociala faktorer vid upphandling är tydligen omöjligt.

Det visade sig när det gick till omröstning att enbart Vänsterpartiet hade viljan att värna schyssta villkor vid upphandling i Nybro kommun. Detta trots att det i Socialdemokraternas fullmäktigegrupp sitter en rad fackligt aktiva varav fler är aktiva i något av de förbund som deltagit i att ta fram Vita jobb-modellen. Men det fackliga uppdraget väger uppenbarligen lätt när moderaterna styr upphandlingsagendan - och Socialdemokraterna lyder.
Som kontrast till detta så läser jag att Socialdemokraterna kräver schyssta villkor och att de om de vinner valet 2014 kommer riva upp Lex Laval omgående. Nu när det börjar närma sig valet vill Socialdemokraterna plötsligt värna arbetsrätten. Annat var det strax efter valet 2010. Då var EU återigen viktigare än den svenska arbetsrätten för S. Vänsterpartiet stod då lika ensamma i riksdagen om att kräva att grundläggande rättigheter får företräde framför ekonomiska intressen som vi var i kommunfullmäktige.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

25 november 2013

Kvinnojourernas livsviktiga arbete behöver ökat stöd

Idag, 25 november, är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, men trots detta får kvinnojouren ett allt för litet ekonomiskt stöd.
I Barometern/OT utgivningsområde finns kvinnojourer i Kalmar, Oskarshamn och Hultsfred. Om och i vilken omfattning dessa får stöd av kommunerna i utgivningsområdet varierar kraftigt, det visar den genomgång som Vänsterpartiet har gjort. För Vänsterpartiet är det viktigt att agera mot mäns våld mot kvinnor. Ett av våra krav är att stödet till kvinnojourerna måste öka. Det driver vi lokalt, men också i riksdagen.

Anmälningarna om misshandel mot kvinnor och sexualbrott ökar varje år. Brottsförebyggande Rådet (Brå) har konstaterat att ökningen delvis beror på en ökad anmälningsbenägenhet, men också på en faktisk ökning av brott under de senaste åren. Genom kvinnors ideella frivilligarbete i jourerna kan brottsoffer få relevant hjälp trots att samhällets insatser brister.

I dag finns det kvinnojourer i tre av tio kommuner inom Barometern/OT utgivningsområde och företrädare för kvinnojourerna vittnar om att antalet kvinnor som söker hjälp ökar stadigt. Förra året tog kvinnojouren i Hultsfred hand om 13 kvinnor medan man hittills i år tagit hand om 20 kvinnor som behövt skydd och stöd. Även antalet barn har ökat kraftigt. Det blir dock allt svårare för kvinnor som drabbas av våld att få plats på ett skyddat boende och antalet kvinnor som avvisats har ökat. Detta visar att det behövs mer resurser till kvinnojourerna.

Regeringen har tillfört kommunerna utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn på lokal nivå. Detta är lovvärt men långtifrån tillräckligt. Fredrik Reinfeldt har ännu inte infriat sitt löfte från 2011 om att resurserna till kvinnojourerna ska öka. Istället hamnar ansvaret huvudsakligen på kommunerna.

I den genomgång som Vänsterpartiet har gjort så har det visat sig att stödet som ges varierar mycket kraftigt bland de kommuner som har svarat. Hultsfred ger drygt c:a 5.50 per invånare, medan Mönsterås inte ens kommer upp i en krona per invånare. Högsby kommun ger inget bidrag över huvud taget! Att det ser ut på detta sätt är inte acceptabelt, utan alla kommuner måste ta sitt ansvar i denna viktiga fråga!

Kvinnojourerna måste få ett ekonomiskt, stabilt, stöd som gör deras verksamhet möjlig att fungera. Det är viktigt att kommunerna tar ett större ansvar för detta. Idag tvingas kvinnojourerna i praktiken att hanka sig fram på tillfälliga projektpengar. Därför är det fortfarande svårt för dem att göra långsiktiga planeringar för sin livsviktiga verksamhet. Detta måste ändras!

Framför allt handlar det därför om att staten måste ta ett större ansvar för mäns våld mot kvinnor. För att ge kvinnojourer runtom i landet goda förutsättningar vill Vänsterpartiet införa ett stabilt statligt grundstöd. Det ska fördelas efter hur många som bor i området där jouren finns och beviljas för tre år i taget. Där det saknas en kvinnojour gör pengarna det möjligt att bygga upp en ny. Både ideella och kommunala kvinnojourer får del av stödet som ska vara förutsägbart och långsiktigt.

Vi satsar 200 miljoner kronor om året på det nya stödet. För att få del av pengarna ska det finnas kompetens och erfarenhet vad gäller kvinnofridsfrågor. Det ska finnas barnkompetens samt ett skyddat boende med hög säkerhet och god tillgänglighet. Stödet ska fördelas efter hur många som bor i området där jouren finns och beviljas för tre år i taget. På så sätt kan kvinnojourerna upprätthålla sitt ofta livsviktiga arbete och kvinnor och barn kan få hjälp och skydd när de behöver det.

Kaj Raving (V)
Riksdagskandidat

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

19 november 2013

Internationella mansdagen

Idag är det den internationella mansdagen. Några av de frågor som denna dag syftar till är bland annat att belysa positiva förebilder som är män, mäns positiva bidrag till samhället och att förbättra och lyfta fram jämställdheten mellan män och kvinnor. Därför tyckte vi i Vänsterpartiet i Kalmar län att det är en utmärkt dag att lyfta frågan om ett jämställt uttag av föräldraledigheten. Detta gör vi genom rapporten Jämställd föräldraförsäkring - en kvinnofråga? där vi undersökt hur uttaget av föräldraledighet ser ut i länet.

Rapporten visar dels att det ser mycket olika ut i länet. Torsås i söder är länsbäst medan motpolen finns i Vimmerby i norr som återfinns bland de 20 kommunerna i botten i riket. Dels visar den att länet som helhet har mycket att göra. Kalmar län återfinns för sjätte året i rad i det föga hedrande bottenskiktet bland de 21 länen i landet. Det är tydligt att det inte räcker att vänta på att saker händer av sig självt.

Nybro kommun har visserligen ryckt upp sig i sista mätningen och hamnar i den övre halvan i länet istället för den undre. Det är bra, men avståndet till mammorna är fortfarande mycket stort. Även om vi gärna ser oss som jämställda så visar rapporten att det finns mycket kvar att göra. Ska något ske på riktigt så krävs det aktiva åtgärder på såväl nationell som lokal nivå.

På riksplanet handlar det om att gå vidare och införa en individualiserad föräldraförsäkring där föräldrarna delar lika på dagarna med föräldrapenning. Föräldraförsäkringen är idag den enda försäkring som inte är individuell. Helt sjukt! Ingen skulle väl komma på tanken att sjukförsäkringen skulle vara nån sorts familjeförsäkring?

Så länge kan man göra saker lokalt. Det första steget är att kommunen tar fram en handlingsplan för att öka mäns uttag av föräldradagar. Då lyfter man upp frågan på dagordningen och visar att man tycker att den är viktig. Kommunen har som kommunens största arbetsgivare också möjlighet att påverka både direkt och indirekt, den möjligheten bör man ta tillvara på.

Genom att på olika sätt uppmuntra sina anställda att dela på föräldraledigheten så kan man medverka till att bryta normen, att mamman är hemma mest, både inom den egna organisationen och i övriga samhället. Det tjänar alla på, inte minst barnen. Förslag kring detta och annat kommer att komma i Nybro framöver. Tiden är absolut mogen för en jämställd föräldraförsäkring!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

15 november 2013

Stoppa bemanningsföretagen!

Alla ska ha rätt till ett fast jobb med schyssta villkor. Det är Vänsterpartiets bestämda uppfattning och anledningen till att vi dragit igång kampanjen "Alla är värda ett bra jobb". Vår uppfattning som skiljer sig rejält från högerns, där "arbetslinjen" med låglönejobb, försämrad arbetsrätt och otrygghet är mönstret. En viktig ingrediens för att skapa den arbetsmarknad som högern efterfrågar är bemanningsföretagen. Därför bör de förbjudas. Snarast! Det är dags att stoppa skitlivet.

Ett fast och tryggt jobb är en förutsättning för varje person att skapa sig ett fast och tryggt liv. Men idag är otrygga anställningar mer regel än undantag. Framförallt unga hänvisas till anställningar hos bemanningsföretag och därmed till en otrygg vardag. Högern vill få oss att tro att bemanningsföretag och en urholkad arbetsrätt skulle skapa fler jobb, men det enda det skapar är en otrygg arbetsmarknad där ungdomar tvingas ta skitjobben.
Det gör det svårt att organisera sig och driva igenom krav på arbetsplatsen.Samtidigt innebär det att arbetsköpare kan kringgå eller strunta i många av de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden. En konsekvens av detta är att olycksfall är dubbelt så vanligt förekommande bland unga som jobbar via bemanningsföretag jämfört med övriga arbetsmarknaden. Sextio procent av dem som råkar ut för skador och olycksfall i bemanningsbranschen är under 35 år.

Man utnyttjar de inhyrdas ofta svaga situation, deras behov av ett arbete och rädsla för att bli uppsagda för att dumpa villkoren på arbetsmarknaden och få fram en fogligare arbetskraft. Resultatet är en arbetsmarknad som präglas av otrygghet för alla, men såklart främst för de som är direkt drabbade. Att inhyrd personal mår sämre kommer knappast som en överraskning för någon.

Det är inte konstigt att högerregeringen är så mån om att bemanningsföretagen tillåts breda ut sig på allt fler håll. De står ju på storföretagens sida - mot arbetaren. I slutänden så handlar det om maktförhållandena mellan arbete och kapital, där de inhyrda ofta används som forna tiders daglönare för att pressa löner och villkor på arbetsplatserna och ser till så att de anställda inte blir för sturska och ställer för höga krav. Detta görs enkelt genom en ständig påminnelse om att arbetarna är lätt utbytbara.

Svenskarna vill ha en tryggare arbetsmarknad. På Vänsterpartiets kongress 2012 togs ett beslut om att verka för ett förbud mot bemanningsföretag. Det är vi ensamma om i riksdagen om att vilja. Att högern inte vill det är förståeligt, men det kan få en att undra vilken sida socialdemokraterna egentligen står på? Tycker inte de att det är dags att stoppa skitlivet?

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

13 november 2013

Vänsterpartiet gör skillnad för vården!

Landstinget i Kalmar län är ett nationellt skyltfönster som visar att Vänsterpartiet gör skillnad för vården. Det har säkerligen bidragit till att DN/Ipsos septembermätning över partiernas stöd i olika frågor är glädjande läsning för Vänsterpartiet. Andelen väljare som anser att Vänsterpartiet gör ett bra jobb har ökat på samtliga fronter och inom vården är vi nu det näst största partiet.
Vänsterpartiet vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet. Vi ser nu hur välfärdssamhället krackelerar allt mer. Det visar sig också i undersökningen där samtliga regeringspartier tappar stöd, inte minst när det gäller sjukvården. När det största regeringspartiet bara har åtta procent bakom sig som tycker att de sköter vården bra, är det alarmerande.

Vänsterpartiet satsar i den kommande skuggbudgeten på att stärka sjukvården i landet. Det innebär en resursförstärkning till hälso- och sjukvården för att kunna anställa mer personal. Satsningen beräknas ge 70 nya sjuksköterskor, barnmorskor och andra viktiga personer till sjukvården i Kalmar län. Vänsterpartiet arbetar för en välfärd man kan lita på när man blir sjuk.

Budgetförslaget består av tre delar: ett riktat stöd till sjukvården, utveckling av vårdcentraler och utbildningsanställningar för sjuksköterskor. Sammanlagt uppgår satsningen till 3,4 miljarder kronor. Finansieringen sker bland annat genom att Vänsterpartiet inte accepterar regeringens skattesänkningar för bolag och höginkomsttagare.

Högerregeringen utarmar välfärden. Man har lagt 27 gånger mer på skattesänkningar sedan 2006 än vad de lagt på den gemensamma välfärden. Det är ännu ett bevis för att det är dags för regeringsskifte.

Kaj Raving (V)

10 november 2013

Framgångar i kampen mot vinstintresset i välfärden och namnkunnig förstärkning i den feministiska kampen. Det går bra nu helt enkelt!

Det är inte svårt att känna att det går rätt så bra nu. Förra veckan gick ledande företrädare för Miljöpartiet ut och bad om ursäkt för hela friskolereformen som de varit med och drivit igenom. Anledningen till detta menar de är att de var naiva och inte insåg att det skulle kunna leda till dagens situation där rektorer sorterar elever på marknadsmässiga grunder. Eller som Thomas Östros, före detta socialdemokratisk utbildningsminister beskriver det:
Politiker har bestämt att vi ska ha företag inom skolan. Och då får vi också företagsbeteende.
Detta, att skolan, och välfärden i övrigt, ses som en marknad som vilken som helst har mött ett massivt motstånd. Utanför riksdagen. Opinionsundersökning efter opinionsundersökning visar på samma sak. Motståndet mot privata vinster i välfärden är massivt, även långt in i borgerliga led. I riksdagen har dock Vänsterpartiet ensamt, men enträget, stått för motståndet.

Nu börjar envisheten betala sig då övriga partier måste förhålla sig till oss i frågan. Alla försöker låta som Vänsterpartister när frågan om privata vinster i välfärden kommer på tal. Idag gick Folkpartiet ut med att man vill förbjuda riskkapitalbolag inom sjukvård och äldreomsorg. Visst är det ett opportunistiskt och populistiskt utspel från Folkpartiet, som inget betyder i praktiken. Precis som Miljöpartisternas utspel. Men att de ändå känner sig tvingade att göra dessa utspel är tack var Vänsterpartiets arbete.

Förutom dessa framgångar i kampen mot vinstintresset i välfärden, så fick partiet dessutom en ytterst namnkunnig förstärkning i den feministiska kampen. Advokaten och före detta Jämo, Claes Borgström, lämnar nämligen Socialdemokraterna och Stefan Löfven och går med i Vänsterpartiet. "Framför allt känner jag mig inte hemma i den högervridning som har skett i den svenska politiken, inklusive inom S," säger han till DN. Med tanke på att till och med FP nu framstår som mer radikala än S i frågan om privata vinster i välfärden så är det inte svårt att förstå honom.

Tycker du likadant, så är det läge att göra som Claes; kom med i Vänsterpartiet!

Media: AB1, 2, 3, 4, DN1, 2, SvD1, 2, SVT1, Ex1,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , , ,

03 november 2013

Rapport från partistyrelsen 1-3 november

Tre dagars partistyrelsemöte tar på krafterna, så nu är det rätt skönt att sitta på tåget, på väg hem. Helgen har främst ägnats åt motionsbehandling men vi har även hunnit med att diskutera pensionssystemet och ett par aktuella politiska frågor. Mer om det längre fram. Dessutom hann vi med att välja en grupp kloka människor som ska ta fram en tågstrategi.

Men som sagt, främst handlade det om motionerna inför kongressen i januari. Drygt 250 stycken och lika många svar. Det är iofs färre än till förra kongressen men ändå ett drygt jobb att läsa och tycka till om. Jag hade ett gäng yrkanden på ändringar i svaren men när jag summer så kan jag konstatera att det inte blev nån vidare framgång på den fronten för min del. Inget yrkande gick igenom :-(
Mycket handlingar blir det när partistyrelsen
behandlar kongressmotioner
 Bland annat hade jag yrkat att ordet "omtanke" i kongressuttalandet skulle ersättas av "solidaritet". För mig betyder de olika saker och representerar olika perspektiv. Det var jag inte ensam om att tycka och debatten kring dessa ord blev en av de hetaste när uttalandet diskuterades. Majoriteten i partistyrelsen tyckte dock annorlunda än mig.

Det säger väl å andra sidan något om hur enig partistyrelsen ändå är kring detta dokument och dess inriktning. Att det ska vara ett kort dokument som visar på vår profil och på den konflikt vi vill ha mellan solidaritet/omtanke som vi står för och den  girighet som regeringen står för. Eller som dokumentet inleds:
”Ett land som byggs med omtanke, rättvisa och medmänsklighet är i grunden starkare än ett land där girigheten får råda.”
Då kan jag leva med att jag inte fick med precis det ord jag ville.

Precis som enkätsvaren från partiföreningarna visade så ska frågan om privata vinster stå i fokus i kongressuttalandet. Här är partistyrelsen helt enig. Även om det fanns yrkande på att lägga till andra frågor i dokumentet så avslogs de alla. Det betyder så klart inte att de läggs åt sidan, utan bara att vi fokuserar och prioriterar. Det tycker jag är bra.

Det enda som egentligen lades till var några rader om arbetsmarknaden. Även om det bryter något litet mot tanken om fokus så tycker jag att det är bra att det kom med. Inte minst med tanke på vår arbetslivskampanj som vi ju kommer att driva fram till valet. Jag yrkade också (utan framgång) på att landsbygdens utmaningar skulle nämnas något mer i dokumentet, det är ju ändå en fråga som vi börjat profilera oss lite på.

Förutom kongressuttalandet så behandlades uttalandet inför EU-valet. Ur EU-uttalandet: ”Rösta på Vänsterpartiet för att försvara kollektivavtal och gemensam välfärd. Skicka inte fler ja-sägare till Bryssel.” Under söndagen presenterades också valberedningens förslag till EU-vallista, som Mikael Gustafsson, vår nuvarande EU-parlamentariker, föreslås toppa.

Många motioner handlade om som vanligt om frågor som vi redan driver. Bland de som partistyrelsen biföll kan några nämnas. Vi föreslår bland annat att 9 oktober ska bli nationell minnesdag för att uppmärksamma Sveriges deltagande i slavhandel och slaveri. Vi föreslår också att vänsterpartiet ska verka för att avskaffa kortbetalningsavgiften för säljare.

Vi tyckte också att det är en bra ide att partistyrelsen får i uppdrag att utreda ett internt val- och röstsystem, som främjar en jämn könsrepresentation. Däremot tyckte vi att det var en mindre bra ide att utreda statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Avslutningsvis så avslog vi skoningslöst alla förslag till nya program osv. Detta pga att partiet redan är belamrat med programarbete.

NSA och den massövervakning som vi utsätts för dagligen var den ena av mötets två aktuella politiska frågor. Hans Linde berättade bland annat att under bara en månad i Spanien avlyssnades 70 miljoner telefonsamtal. Den svenska högerregeringens tysta medgivande har lett till att Sverige idag ses som en av USA:s främsta övervakningspartners.
Från vänster: Martina Skrak, Anna Hövenmark, Lotta Johnsson Fornarve,
Mats Einarsson, Hans Linde, Jonas Sjöstedt och Aron Etzler
Den andra aktuella politiska frågan var att högern i EU stoppade en rapport om rätten till sexuell och reproduktiv hälsa. Rapporten innehöll skrivningar om säkra och lagliga aborter men också om sexualundervisning utan tabun och om tillgång till preventivmedel.

Efter ändringsförslag av Mikael Gustafsson innehöll rapporten också viktiga skrivningar om HBTQ-personers rättigheter, om att förbjuda steriliseringar av transpersoner, och rätt till inseminering för lesbiska och ensamstående kvinnor. Detta kunde högern i EU inte tåla utan med stöd av vissa svenska EU-parlamentariker stoppade man rapporten.

Partistyrelsemötets sista stora punkt gällde pensionssystemet och vi diskuterade kring vilka utgångspunkter Vänsterpartiet ska ha när vi utreder pensionssystemet. Klart är att kvinnor och arbetare är de stora förlorarna på dagens pensionssystem. Hela 45% av alla kvinnor som de närmsta åren går i pension, kommer att få en pension som ligger under fattigdomsgränsen. De stora vinnarna är fondförvaltarna.
Frågorna som är avgörande för nivån på pensionen.
Vänsterpartiet driver dem alla.
Vänsterpartiet vill att pensionssystemet utreds och reformeras grundligt så att vi kan få ett pensionssystem att lita på. Alla är inte aktiespekulanter och kan jobba till 70 eller längre. Vår utgångspunkt i detta är glasklar: pensionen är uppskjuten lön, inte grundtrygghet som ska kompletteras med privata försäkringar för de som har råd. Att PPM-systemet måste skrotas råder det inte heller någon tvekan om.

Nu är det bara ett möte kvar innan kongressen. Att det blir en spännande och betydelsefull kongress råder det knappast någon tvekan om. Den blir startskottet för ett år med två viktiga valrörelser. För min egen del så avgörs också om jag får fortsätta i partistyrelsen eller inte. Jag hoppas såklart på det förstnämnda :-)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

01 november 2013

Dags att S och MP inser att de måste lägga om kurs om vinster i välfärden

På väg till Stockholm för tre dagars partistyrelsemöte med motionsbehandling inför konkressen i januari så läser jag Jonas Sjöstedts debattartikel i Expressen. Där skriver han med anledning av att nyheterna de senaste dagarna återigen präglats av nya avslöjanden om missförhållande på grund av att vinstintresset tillåts styra inom skolan.
Där konstaterar han att S och MP måste ta bladet från munnen och ta ställning mot privata vinster i välfärden. Att tigandet från S och MP hotar en rödgrön valseger.
När till och med Anders Borg och Jan Björklund verkar framstå som tydligare vinstkritiker än S och MP borde partierna inse att de måste lägga om kurs.
Hela grunden som skolmarknaden bygger på är rutten och borde jämnas med grunden, men Socialdemokraternas Stefan Löfven är i god ordning ute och kräver ytterligare en betydelselös lagändring. "Stänk lite färg på ytan så köper väljarna skiten ändå" tycks vara hans valmanifest.

För faktum är att Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet, har gett sitt godkännande till att vinstfesten ska få fortsätta. Som Jonas skriver så är det uppenbart vad som behöver göras. Det räcker inte med den tomma retorik som S och MP presenterar, det krävs politik också.
Vad som behöver göras är alldeles uppenbart. Vinstpengar ska inte få plockas ur skolan. Hela skolpengen ska gå till utbildning. Kommuner måste kunna tacka nej till nya privata skolor som inte behövs. Svårare är det inte.
Nä, svårare är det inte, men det krävs att det finns ett intresse av att faktiskt stoppa vinstintressets framfart i välfärden. Därför är jag stolt över att faktiskt tillhöra det enda parti som tydligt satt ner foten och sagt att vinstintresset har ingen plats i välfärden. Det är dags att S och MP inser att de måste göra detsamma!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...