28 november 2012

(V)i svarar kommunisterna om sänkta arvoden

Kommunisterna kritiserar 21/11 Vänsterpartiet för att vi i en motion kräver sänkta arvoden för Nybros politiker. För Vänsterpartiet är det viktigt att politiska företrädare dels är representativa för sitt parti och dess ståndpunkter, men inte minst att de är representativa för folket. Det är ett problem att politiker beviljas förmåner och arvoden som ligger långt över vad de flesta människor någonsin kan komma i närheten av att tjäna.

Därmed finns också en uppenbar risk att politiska beslut fattas i en helt annan verklighet än den där väljarna lever sina liv. Det riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan de folkvalda ledamöterna och de medborgare de representerar, vilket i sin tur riskerar att urholka demokratin.
Anders Svensson, Kaj Raving och Pia Eriksson
Vi inom Vänsterpartiet försöker motverka detta på en rad olika sätt på en rad olika nivåer. Exempelvis genom vårt kongressbeslut om att alla arvoden över en viss inkomstnivå betalas i partiskatt. Har man exempelvis bara mötesarvoden så betalar man ändå minst 10% av arvodet i partiskatt. Och när vi Vänsterpartister sitter i Nybros fullmäktige behåller vi aldrig våra arvoden för det.

Men självklart så driver vi också frågan om att arvodena generellt ska sänkas. Det gör Vänsterpartiet i riksdagen och för oss är det självklart att göra det även här i Nybro. Det är därför vi nu, liksom vi gjort tidigare, såväl när vi suttit i opposition som i majoritet, lägger en motion om att sänka de politiska arvodena i Nybro kommun.

Tydligen så ställer Kommunisterna upp på detta. Men deras livsutrymme på vänsterkanten måste kännas oerhört begränsat, eftersom man känner att man trots detta måste hitta något att kritisera. Dessvärre, för Kommunisterna, så består den tyngsta kritik man kan leverera i att Vänsterpartiet i Nybro inte offentligt gått ut och kritiserat partikamrater i andra partiföreningar - och frustrationen hos Kommunisterna är uppenbar!

Vänsterpartiet menar att det nu är viktigare än någonsin att vårda de demokratiska institutionernas ställning. Att vara förtroendevald är något av det finaste man kan vara. Politiker bär det finaste som finns, nämligen människors förtroende. Därför kräver Vänsterpartiet nu sänkta arvoden och minskad girighet bland de folkvalda, oavsett vad Kommunisterna tycker om detta.

Pia Eriksson (V), gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

25 november 2012

Så fick (V)i rätt igen och Nybro Brunn läggs ner

AB Nybro Brunn ska läggas ner och styret för verksamheten flyttar tillbaka in i kommunhuset. Det glädjande beskedet kunde man läsa i såväl Barometern som Östran i fredags. Äntligen, skulle jag vilja tillägga med tanke på vad detta har kostat kommunen genom åren. Markus Lunds självkritik är klädsam, för precis som han konstaterar så finns det ingen anledning att driva kommunal verksamhet i bolag.

Därför har också Vänsterpartiet varit kritiskt mot projektet från start och vår kritik har knappast minskat i och med att alltmer verksamhet har förts in i bolaget. Särskilt kritiska var vi mot att man förde in vuxenutbildningen i Brunnen och förra året lyckades jag faktiskt driva igenom i Barn och utbildningsnämnden att vi ville ta tillbaks vuxenutbildningen i egen regi, vilket var en av våra frågor i valet.

Kommunens uppgift är att ge bästa möjliga service till alla medborgare och att utnyttja de kommunala resurserna så effektivt som möjligt. Att bolagisera kommunal verksamhet är ett steg bort från detta, med ökad administration och minskad insyn - förutom att det minskar det demokratiska inflytandet. Att den insikten slutligen nått även de flesta av kommunens övriga partier ser vi som oerhört glädjande.

Att Brunnen i Nybro nu läggs ner är en viktig seger för Vänsterpartiets ihärdiga arbete!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

20 november 2012

Krogägarna nöjda med att ha fått branchstöd

Barometern skriver idag om att krogägarna i Kalmar är nöjda över att regeringen har sänkt krogmomsen. Jag hade blivit extremt överraskad om de sagt nåt annat. Det var ju ändå deras egen organisation SHR som valdes till Årets lobbyist 2011, just för att man lyckades genomdriva vad Finanspolitiska rådet karaktäriserar som närmast ett branschstöd. Dvs sänkt krogmoms.
Branchen beställde en sänkning och regeringen lydde lydigt och nu jobbar man tillsammans för att hitta något sätt att försöka motivera detta att man lägger över 5 miljarder skattekronor i ett branchstöd. Det går sådär... Därför hävdar man att sänkningen gett 6000 nya jobb. Problemet är att statistiken de hänvisar till är arbetsförmedlingens statistik om utlysta jobb, vilket inte säger något alls om det totala antalet jobb i branschen.

Dessutom visar de senaste siffrorna från SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik att antalet anställda inom hotell och restaurangbranschen istället minskat sedan förra året med ca 2,6 procent! Vad som hänt är att de otrygga visstidsanställningarna i branschen visserligen ökade med 1,9 procent, men att de fasta anställningarna samtidigt minskade med mer än dubbelt så mycket, 4,3 procent.

Färre och otryggare jobb är alltså resultatet så här långt med andra ord, vilket jag och Ulla Andersson också påpekade i ett svar när Anders Åkesson (C) och Eskil Erlandsson (C) skröt om att de genomfört momssänkningen. Men även om man väljer att tro på branchens egna siffror så kostar varje jobb oss skattebetalare närmare en miljon kronor! Är det verkligen väl använda skattepengar?

För Vänsterpartiet är svaret enkelt. På både lång och kort sikt är investeringar i jobb och utbildning det allra viktigaste och det som ger framtida generationer bäst förutsättningar att stå starka. Våra ungdomar är värda en utbildning som ger jobb – det är borde regeringen prioritera, inte att fylla krogägarnas fickor. Därför prioriterar vi också bättre välfärd och fler jobb istället för sänkt krogmoms.

Bloggat: Martin om att McDonalds m.fl passat på att höja priset igen efter den sänkning man tvingades göra för att motivera momssänkningen, Lennart om att det är oklart om krogmomsen gett jobb.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

17 november 2012

Vänsterpartiet i Nybro kräver sänkta arvoden

Vänsterpartiet lämnade idag in en motion med krav om att sänka de politiska arvodena i Nybro kommun. Motionen innehåller även en satsning som underlättar de politiska partiernas demokratiska arbete genom att oppositionsrådsarvodet ersätts med ett gruppledararvode som utgår till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, förutom till de partier som innehar posten som ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen. Trots detta så innebär förslaget en besparing på minst en miljon kronor.
För vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. I riksdagen kräver Vänsterpartiet därför att riksdagsmännens ersättning ska sänkas rejält. Vänsterpartiet har även i Nybro kommun flera gånger föreslagit sänkta arvoden, senast för nästan exakt ett år sedan.
Dessvärre har vi också här stått ensamma i vårt krav och istället fått se hur utvecklingen gått i motsatt riktning då kommunens båda starka män fann varandra och bildade en S/M-majoritet som hade som första prioritet att höja sina egna arvoden.

Här kommer motionen i sin helhet:

För vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. I riksdagen kräver Vänsterpartiet att riksdagsmännens ersättning ska sänkas rejält. Det behövs mer tilltro till partipolitiken, inte politikerförakt.


Vänsterpartiet har därför även i Nybro kommun flera gånger föreslagit sänkta arvoden. Dessvärre har vi också här stått ensamma i vårt krav och istället fått se hur utvecklingen gått i motsatt riktning. Utifrån den upprördhet som denna utveckling skapat på senare tid, inte minst hos andra partiers företrädare, så ser vi nu att det finns anledning att lyfta frågan igen och hoppas på bättre gensvar.

Vi kan se att det finns en poäng med att arvodena kopplas till något så att politikerna framöver inte själva beslutar om eventuella höjningar. Vi menar dock att arvodena i Nybro lämpligen bör knytas till prisbasbeloppet, för närvarande 44 000 kronor per månad, istället för till riksdagsarvodet. 95% av prisbasbeloppet blir ändå en väldigt bra månadslön på långt över snittet för en arbetare.

Vi menar även att oppositionsrådsarvodet bör ersättas med ett gruppledararvode som utgår till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, förutom till de partier som innehar posten som ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen. Exakt hur detta arvode ska se ut bör utredas men vi föreslår att de sätts till 5%, som för ordförandena för de nyinstiftade kommunala utskotten.

Trots att vårt förslag innebär en utökning av de politiska partiernas möjligheter till demokratiskt inflytande så innebär förslaget en besparing på minst en miljon kronor som gör mer nytta inom annan kommunal verksamhet. Självklart ska dock även fortsättningsvis inkomstbortfallsprincipen kvarstå enligt nuvarande regler. Grunden ska vara att ingen ska behöva förlora på att ta ett politiskt uppdrag.

Vi yrkar därför:
– Att samtliga årsarvoden kopplas till prisbasbeloppet utifrån de procentsatser som gäller idag utom för vice ordförande i kommunstyrelsen där sysselsättningsgraden fastställs till 30%

– Att fullmäktigearvodet på 500 kr tas bort
– Att grundarvodet för sammanträden samt förrättningar sänks till 400 kr
– Att timarvodet för sammanträden samt förrättningar sänks med 10%
– Att ett gruppledararvode utreds och införs

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

10 november 2012

Prataomjobbet.se

Hur är läget på jobbet, egentligen? Utvecklingen på arbetsmarknaden har under många års tid gått mot att allt fler har tidsbegränsade eller på andra sätt osäkra anställningar. Alltfler anställs genom bemanningsföretag istället för att anställas av det företag där de jobbar. Utvecklingen försvårar facklig organisering och möjligheten att kräva schyssta arbetsvillkor.

Hur är det hos dig? Dela med dig av dina erfarenheter om hur du egentligen har det på just din arbetsplats. Besök sidan prataomjobbet.se som är första steget i Vänsterpartiets arbetsmarknadskampanj "Vi är människor, inte maskiner". En kampanj vars mål är att skapa trygga anställningar och bra arbetsvillkor för alla som arbetar. Givetvis finns kampanjen även på Facebook.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

07 november 2012

Heltid ska vara norm, deltid en möjlighet, även i Nybro kommun!

Att heltid ska vara norm och deltid en möjlighet, är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Inte minst så är det en jämställdhetsfråga då fler kvinnor än män i Nybro kommun idag arbetar ofrivillig deltid. Få saker skulle på samma sätt som införandet av rätt till heltid stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, deras ekonomiska styrka och bidra till ökad jämställdhet.

Lägre sysselsättningsgrad leder inte bara till låga löner utan deltidsanställda har också ofta mindre inflytande på arbetsplatserna, får mindre kompetensutveckling och har sämre möjligheter till befordran vilket ytterligare försämrar löneutvecklingen. Dessutom blir ersättningarna från socialförsäkringssystemen och den framtida pensionen lägre.
Det är därför glädjande att Vänsterpartiets idoga arbete nu har burit frukt. Nybro kommun har tagit ett första rejält kliv mot rätten till heltid för i första hand alla inom Kommunals avtalsområde i Nybro kommun. Där är antalet deltider störst och vi kan sen gå vidare till övriga yrkesgrupper. Viktigt är att förändringsarbetet sker i dialog med fack och anställda.

Nybro kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare med schyssta villkor för alla sina medarbetare. De är välfärdens största resurs och utan dem stannar Nybro! Det finns mycket som talar för att det är en bra investering för arbetsgivare att införa heltidstjänster som norm. Medarbetarna känner sig tryggare, trivs bättre och sjukskrivningar minskar.

Medarbetarna ska kunna känna tryggheten i att det är möjligt att gå upp till heltid utan att behöva bråka, få vänta i flera år eller behöva jobba delade turer för att få möjligheten. Som jag påpekat flera gånger i fullmäktige så måste man givetvis också se till att bedriva arbetet med att införa rätt till heltid i en bred och öppen process där resultatet är rejält förankrat hos alla som berörs.

Man ska kunna försörja sig på sitt arbete och ofrivillig deltid ska inte behöva accepteras år efter år. Heltid ska vara norm, deltid en möjlighet, även i Nybro kommun!

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

04 november 2012

Sverigedemokraterna sparkar neråt och slickar uppåt!

Dagens måste-läsning står Åsa Lindborg för med sin krönika Därför måste vi tala om klass och klyftor. Precis som jag själv gjort i exempelvis mitt första maj-tal i år, så konstaterar hon att det är de ökade klyftorna som lägger grunden för Sverigedemokraternas framgångar.
Det var så här det började i Danmark. En ”liberal” våga-tala-om-det-rörelse som fick folk att tänka på invandringen i stället för social orättvisa som ett problem. Att säga att vi ska ”tala öppet” om invandringen i stället för om ekonomi, klass och makt är en borgerlig avledningsmanöver.
[...]
Det är ju det här vi måste prata om men inte vågar. Folk kan inte tala klarspråk om kapitalismen av rädsla för att stämplas som kommunister. Sossarna vågar ju inte ens säga att de är emot kommersialiserad välfärd av rädsla för att bli stämplad som vänster. Trots att de vet, att bara en offensiv välfärdspolitik kan stoppa Sverigedemokraterna.
Därmed sätter Åsa, som vanligt, på ett klockrent sätt fingret på det självklara. För medan Vänsterpartiet angriper orsakerna bakom de ökande klyftorna vi ser idag så angriper Sverigedemokraterna de som drabbas hårdast av de ökande klyftorna. Man lever på att ge muslimer i synnerhet och invandrare i allmänhet skulden för alla de problem som kommer av det kapitalistiska samhället.

Men precis som moderaterna låtsas vara ett arbetarparti så låtsas Sverigedemokraterna vara något slags sosseparti á la 50-talet. Bakom bluffretoriken så är man dock samma lakej till kapitalet som den övriga högern, som springer överklassens ärenden, och driver samma gamla högerpolitik för ökade klassklyftor som de övriga högerpartierna. Man sparkar neråt och slickar uppåt!

Som jag själv konstaterat tidigare så är det dessa klyftor i sig som ger Sverigedemokraterna dess livskraft:
För högerpolitiken leder till ett splittrat samhälle. Klyftorna har ökat och Sverige dras isär. Vår gemensamma välfärd har skadats i grunden av regeringens klasspolitik. Rasismen gror i samhällets orättvisor och att rasismen får fäste är ett tecken i tiden när klassamhället får allt skarpare gränser. En politik som drar isär Sverige ökar segregationen och utanförskapet. Känslan av maktlöshet kan föda otrygghet, syndabockstänkande och hat.

Och likt parasiter lever och frodas Sverigedemokraterna och andra mörka krafter på den här utvecklingen.
Därför kan också självklart bara en offensiv välfärdspolitik vara botemedlet mot den utveckling vi ser.

Kampen mot klassamhället kommer alltid att föras från vänster!


Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

03 november 2012

Invandrare diskrimineras på arbetsmarknaden

Invandrare diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden, vilket utöver vad det innebär för individen också kostar Sverige många miljarder kronor varje år. Personer med utländska namn har svårare att få jobb eller ens få komma till anställningsintervjuer rapporterar Barometern om.

En undersökning som nationalekonomen Magnus Carlsson vid Ekonomihögskolan i Kalmar har gjort, visar att den med svenskt namn hade 50 procents större chans att få komma på intervju. Det bekräftar den bild som rapporterats om flera gånger tidigare och är ytterligare ett bevis på att vardagsrasismen alltid måste bekämpas. Det är inte rimligt att man ska behöva byta namn för att få en chans på arbetsmarknaden!
Vardagsrasismen leder till att invandrare diskrimineras på arbetsmarknaden.
Kanske läge för fler avidentifierade jobbansökningar, så att man ser
folks kunskap, inte deras namn? 
Missa inte Sara Lunds inlägg där hon kommenterar att asylsökande barn och ungdomar inte får skolmat i Borgholms kommun.
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...