27 februari 2012

Motion med timing

Timingen med vår motion om att införa en central fond för att bevara landsbygsskolorna som vi lämnade in i fredags om som var uppe i dagens fullmäktige kunde onekligen varit sämre. Idag på morgonen var nämligen Lärarförbundet i Nybro ute och krävde precis samma sak.

Det övergripande syftet med motionen är det som framkommer i motionstexten nedan. Nämligen att Barn & Utbildningsnämnden (BUN) inte ska behöva belastas med vad som i praktiken är ett glesbygdsstöd. Små skolor är dyrare om man ser till kostnaden per elev. Som det ser ut idag så styrs en del av BUNs medel till landsbygdsskolorna för att kompensera för deras högre kostnader, vilket missgynnar skolorna och eleverna i tätorten.

Detta vill vi i Vänsterpartiet ändra på genom att införa en centralt förvaltad glesbygdsfond som kan täcka upp för de förutsättningar som landsbygdsskolorna har att rätta sig efter, med bland annat glest elevunderlag och andra kostnader. Då kommer kommunens glesbygdspolitik inte att belasta BUNs budget. Glesbygdspolitik är ett ansvar för hela kommunen och bör behandlas därefter också.

Hur denna glesbygdsform ska utformas måste givetvis utredas och att anta motionen innebär inte automatiskt att den totala potten till skolorna ökar. Men det blir tydligt vad som är skolans kostnader och vad som handlar om just glesbygdspolitik. Det innebär också att politikerna inte kan gömma sig bakom att landsbygdsskolornas bevarande är en budgetfråga för BUN.

Om motionen går igenom så skulle det ju inte längre innebära en högre kostnad för nämnden att behålla landsbygdsskolorna än någon annan skola. Istället blir det en fråga om glesbygdspolitik som berör hela kommunen och som är avgörande för kommunens framtid. Sen visar ny forskning förvisso att små skolor kan vara samhällsekonomiskt lönsamma även om det kortsiktigt innebär högre kostnader, men det är en annan fråga.

Om motionen går igenom, så tar politikerna också en tydlig ställning för att glesbygdsskolorna är viktiga att bevara, men man tar också ställning för att detta inte ska ske på bekostnad av barnen i de andra skolorna. Om motionen går igenom så tar man ansvar för alla kommunens elever, oavsett var de bor. Här följer motionen i sin helhet:

Motion om central fond för att bevara landsbygsskolorna

En landsbygdsskola är ofta av central betydelse för sin bygds utveckling och för möjligheten till en levande landsbygd. Nybro kommun har relativt många landsbygdsskolor, inte minst för att vi har sett att det är nödvändigt för att skapa möjlighet för barnfamiljer att leva och bo på landsbygden. Att behålla kommunens små skolor handlar om att bedriva en aktiv glesbygdspolitik och är ett medel för att uppnå visionen om 25 000 invånare 2030.

Små skolor är dyrare om man ser till kostnaden per elev. Som det ser ut idag så styrs en del av Barn & Utbildningsnämndens medel till landsbygdsskolorna för att kompensera för deras högre kostnader, vilket missgynnar skolorna och eleverna i tätorten. Vi tycker att skolresurserna ska fördelas lika i kommunen och att kommunens glesbygdspolitik inte ska belasta Barn & Utbildningsnämndens budget. Landsbygdsskolornas överlevnad inte skall ske på de större skolornas bekostnad.

Vi i Vänsterpartiet vill därför att det skapas ett resursfördelningssystem där landsbygdsskolorna kompenseras med centrala medel. Dessa medel skall kompensera för de förutsättningar som landsbygdsskolorna har att rätta sig efter, med bland annat glest elevunderlag och andra kostnader. Vi menar att frågan om landsbygdsskolornas bevarande inte är en budgetfråga för Barn & Utbildningsnämnden utan en fråga om glesbygdspolitik som berör hela kommunen och som är avgörande för kommunens framtid.

Kommunen bör därför också ta ett övergripande ansvar för detta.

Vi föreslår därför Kommunfullmäktige besluta:
- Att utreda hur en central landsbygsfond som kan kompensera för landsbygsskolornas högre kostnader skulle kunna utformas på bästa sätt
- Att därefter inrätta en sådan fond

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...