27 oktober 2010

Den gamla kampen om makten på arbetsplatsen

Strejkrätten är en demokratisk rättighet som finns inskriven både i vår grundlag och i internationella konventioner. Strejken har alltid varit arbetarnas enda verktyg för att skapa bättre förhållanden på sin arbetsplats. Fram till 1928 kunde arbetarna också strejka när, hur och oavsett varför de ville. 1928 kom lagen om kollektivavtal och lagen om arbetsdomstol och högerregeringen införde de restriktioner som i princip gäller för strejkrätten dag (vilket ledde till Sveriges hittills största politiska strejk).

Sedan dess gäller att facken kan strejka för att få till stånd ett kollektivavtal, det är strejkens syfte idag. Det är ju i kollektivavtalet som arbetarnas anställningsvillkor regleras. Lönenivån är kanske det man främst tänker på, men kollektivavtalen reglerar även många andra delar som arbetstider, semester, övertidsersättning, osv, osv. Under den tid som kollektivavtalet gäller så gäller också arbetsfred, dvs mot att man får vissa minimivillkor reglerade så lovar facken att inte strejka.

Men trots att strejkrätten är strikt reglerad och dessutom använd väldigt sällan så är den ändå ett rött skynke för Svenskt Täringsliv och dess företrädare som vill "modernisera" strejkrätten.
”Jag vill modernisera strejkrätten utifrån hur den ser ut i dag. Att strejka är ett omodernt sätt att umgås, inte minst vad gäller sympatiåtgärder. Men då måste vi hitta andra sätt för arbetstagarna att visa sitt missnöje. Jag vill inte ta bort utan modernisera arbetstryggheten.”
Önskemålen som man har för att "modernisera" strejkrätten har man drivit sen länge. Det handlar exempelvis om proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen innebär att arbetsköparen vid alla konflikter kan vända sig till domstol och begära att den stoppar strejken. Det gör man genom att påstå att den stridsåtgärd som facket vidtar inte står i någon rimlig proportion till vad facket vill uppnå och kan på så sätt stoppa alla stridsåtgärder, åtminstone tillfälligt. Man vill också gärna sätta stopp för alla sympatiåtgärder, dvs att olika förbund hjälper varandra vid konflikter. Detta skulle göra många konflikter helt verkningslösa, framförallt i branscher där anslutningsgraden är låg.

Ett annat gammalt önskemål är att avskaffa fackens möjlighet att hävda att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Det önskemålet har regeringen redan tillgodosett när man i våras sa ja till Lex Laval, som begränsar strejkrätten i samband med utstationering och försvårar för facket att teckna avtal med utländska företag.

Strejken är arbetarnas enda verktyg för att tvinga ett kollektivavtal med rimliga villkor. Kollektivavtalen sluts i en ren intressekamp mellan arbetare och arbetsköpare. Fram till nu har arbetarna använt strejken (eller snarare hotet om strejk) för att förstärka sin ställning och minska arbetsköparens automatiska övertag. Därför har vi överlag i Sverige också rätt så goda villkor på arbetsmarknaden jämfört med många andra länder, vilket givetvis sticker Svenskt Täringsliv i ögonen.

Förhandlingen sker ju utifrån styrkeförhållandena och det är givetvis därför som man är så angelägna om att begränsa strejkrätten. På så sätt kan man vrida verktyget ur händerna på facket och flytta fram sina positioner betydligt. När facken inte längre har något verktyg för att upprätthålla, än mindre förbättra, villkoren i kollektivavtalen så kommer dessa i snabb takt att raseras och facken kommer snart att tappa sin roll helt.

Det vi ser är inget nytt utan en del i den gamla kampen om makten på arbetsplatsen. En kamp som vi inte har råd att förlora.

Bloggat: Alliansfritt, Peter Andersson, Löntagarbloggen, Löntagarbloggen, Martin Moberg,Från Konfliktportalen.se: Bo Myre skriver Ett brev till socialdemokratin, L. O. K. Ejnermark skriver Benulic med titeln marxist – Timbros kelgris, loaderrorready skriver Tröst åt ett fä, Anders_S skriver Moderat partisekreterare köpt av Shell, Fredrik Jönsson skriver Kommentar på SD-blogg: ”lasermannen han är bra”, Johan Frick skriver Att samla mod
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.


Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

25 oktober 2010

Rödgröna förslag för en bätttre arbetsmiljö

I dag presenterade de Rödgröna sin gemensamma budgetmotion, skuggbudgeten, som visar hur Sverige hade kunnat utvecklas i en rättvisare riktning än under högerregeringen. Mer pengar till kommunerna, fler jobb, förbättrad a-kassa och bättre sjukförsäkring är viktiga delar i motionen som till största delen är baserad på de löften som lämnades i valrörelsen.

Men de Rödgröna har inte bara lämnat in en gemensam budgetmotion, utan även en motion för en rejäl upprustning av arbetsmiljöarbetet som ett nödvändigt svar på regeringens innehållslösa handlingsplan för arbetsmiljön. Idag invalidiseras 16 personer varje dag i olyckor på jobbet. Ändå har regeringen inga förslag för en reell förändring av situationen.
Regeringens handlingsplan innehåller vackra ord om arbetsmiljöns betydelse men är kliniskt ren från konkreta åtgärder. Här finns inga förslag på insatser för att skapa ett friskare arbetsliv med goda arbetsvillkor där människor inte blir sjuka av att arbeta eller skadas i arbetet – ett hållbart och utvecklande liv. 
Vänsterpartiet vill satsa mer på förebyggande arbetsmiljöarbete, utbildning och tillsyn i syfte att minimera dödsfallen i arbetslivet. Vi vill också tillföra mer resurser till Arbetsmiljöverkets tillsyns- och informationsarbete, utbildning av skyddsombud, de regionala skyddsombudens verksamhet samt till arbetslivs- och arbetsmiljöforskning.

Högerregeringen inledde tvärtemot detta sin regim med kraftiga neddragningar inom allt vad arbetsmiljö heter. Bland annat har man lagt ner Arbetslivsinstitutet (ALI) med sin internationellt erkända kompetens på framförallt arbetsmiljöområdet. Därmed har värdefull kunskap och viktiga forskningsresurser splittrats och gått förlorade. Pengarna till utbildning av skyddsombud drogs in och Arbetsmiljöverket har drabbats av neddragningar på 30%. Konsekvenserna av detta blir att arbetsmiljön drabbas på alla företag där ett besök hade behövts som idag inte blir av.

De rödgröna förslagen i korthet:

  • Upprustning av arbetsmiljöarbetet i form av satsning på Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet.
  • Återskapa en samlad arbetslivsforskning.
  • Skapa ett forskningsprogram om kvinnors arbetsmiljö.
  • Alla tillbud och olyckor på arbetsplatserna ska rapporteras till Arbetsmiljöverket så att tillförlitlig statistik ska finnas tillgänglig.
  • Utveckla företagshälsovården.
  • Nollvision om dödsolyckor på arbetsplatserna.Bloggat: Martin Moberg, Jens Holm, Peter Andersson, Ali Esbati,
Media: AB, Ex1, 2, 3, DN1, 2, SvD, Svt,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Konjunkturinstitutet goes Radetzki

Nationalekonomen Marian Radetzki har gjort sig känd mest för att i en intervju med Janne Josefson ha förespråkat kraftigt ökade klassklyftor med en halvering av lönerna för de lågutbildade, sämst betalda på arbetsmarknaden som ett medel för att minska arbetslösheten. Även om han tror att många skulle tycka illa om en sån politik på grund av "dess negativa biverkningar", så menar han att "det är de hungriga lejonen som jagar bäst... och detta gäller också människor."

De lågavlönade, lågutbildade måste alltså skärpa sig och själva ta sig i kragen, vilket också Fredrik Reinfeldt menade i en TV-intervju -93 (för övrigt samma år som han skrev Det sovande folket, där han beskrev det svenska folket som "mentalt handikappade") när han var ordförande för MUF. En politik som han sedan har arbetat för att förverkliga med följden att redan efter fyra år under högern så är klassklyftorna de största i modern tid.

Nu rapporterar LO-tidningen att Konjunkturinstitutet (KI) gör gemensam sak med Radetzki och Reinfeldt och förespråkar fattigdom som ett medel att råda bot på arbetslösheten.
Lågkonjunkturen består till 2014 med hög arbetslöshet och långsam löneutveckling, enligt Konjunkturinstitutet (KI). Samtidigt öppnar KI för samma tankegångar som Anders Borg: lägre minimilöner för dem med lägst utbildning ger fler sysselsatta. [...]

Men samtidigt som KI är nöjda med att löneutvecklingen har varit återhållsam resonerar man om möjligheten att sänka relativlönen för en grupp människor, de med lägst utbildning utan gymnasiekompetens.
Hittills har lönespridningen främst ökat genom att de högavlönade drar från. En sänkt minimilön skulle öka lönespridningen genom att de med lägst löner sackar efter än mer.
Skälet är enligt KI att denna grupp har betydligt lägre sysselsättningsgrad än dem med gymnasie- eller högre kompetens, och att lägre minimilöner då skulle hjälpa dem in i arbetslivet.
"det är de hungriga lejonen som jagar bäst... och detta gäller också människor."Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Sköt mot flera poliser med hagelgevär, loaderrorready skriver Dagens citat, Fredrik Jönsson skriver Malmö: Demonstrera mot våld, petter skriver Fronesis och ”Kampen om folket”
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

19 oktober 2010

Reinfeldt motarbetar fackliga rättigheter

Reinfeldt och moderaterna säger sig ofta förespråka arbetsrätten och fackliga rättigheter. Men retoriken är en sak och hur man verkligen agerar något helt annat och skrapar man på fernissan så kommer den rätta mörkblå färgen snart fram igen. Men istället för att som tidigare gå till frontalangrepp mot facken så ser Reinfeldt nu till att försvaga dem och arbetsrätten bakvägen istället. Inte minst genom att använda sig av EU som alibi.

När Lavaldomen föll och EU:s regelverk försvagade den svenska arbetsrätten då valde nämligen högerregeringen att kapitulera och anpassa svensk lag. Man valde till och med att gå längre än vad EU krävde och genomförde historiska försämringar av de fackliga villkor förhandlingsrätten, rätten att teckna kollektivavtal och rätten att vidta stridsåtgärder. De rödgröna var däremot överens om att efter ett regeringsskifte riva upp Laval-lagen och påbörja ett arbete för att garantera att den svenska modellen.

Det finns dock tillfällen när regeringen sätter sig upp mot EU. För när EU-kommissionen, som knappast gjort sig känd för att vara arbetarvänlig, istället hotar att dra Sverige inför EG-domstolen, eftersom regeringens uppluckring av LAS (lagen om anställningsskydd) gör det för lätt för arbetsköpare att missbruka otrygga anställningar så väljer högerregeringen att ta strid för att få behålla de nuvarande reglerna.

Nu berättar tidningen Kollega om att ett direktivförslag som går ut på att stärka de fackliga rättigheterna inom EU har lagts av den italienska före detta kommissionären Mario Monti. Direktivet innebär att vissa grundläggande fackliga rättigheter garanteras i lag, däribland strejkrätten och rätten att teckna kollektivavtal. Inte på nåt sätt tillräckligt men ett litet steg åt rätt håll ändå.

Men att fackliga rättigheter ska garanteras i lag, även om det handlar om så basal rättigheter som i direktivet, är dock ingenting som Reinfeldt och högerregeringen vill veta någonting av. Så för att slippa detta otyg så har man lobbat intensivt tillsammans med Storbritanniens regering för att EU-kommissionen inte ska acceptera förslaget. Även ett aldrig så litet steg mot ökade fackliga rättigheter inom EU är uppenbarligen för mycket för den svenska högern.

Där ser man hur man hur tunt fernissan i själva verket ligger över samma gamla klassiska fackföreningsfientliga politik som man alltid haft.

Löntagarbloggen kan man läsa mer om hur regeringen arbetar aktivt för att riva värnen som skyddar den fackliga verksamheten.


Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

18 oktober 2010

EU-kommissionär Cecilia Malmström öppnar upp för utnyttjande av utländska bärplockare

Foto: Hans Doverholm
Den tidigare folkpartistiske EU-ministern, numer Sveriges kommissionär i EU med ansvar för inrikesfrågor, Cecilia Malmström (bilden), får kritik från Europafacket EFS. Anledningen är att Cecilia Malmström i somras lade fram ett direktivförslag för hur förhållandena för utländska gästarbetares säsongsarbete i Europa ska regleras. Ett direktiv som öppnar för lönedumpning och utnyttjande.
”Det är oacceptabelt att kommissionen efter de ökända EG-domarna fortsätter att försöka att liberalisera den inre marknaden, att favorisera orättvis konkurrens, att undergräva likabehandlingskritiken av olika typer av löntagare och försöker att erodera värdlandsprincipen”, skriver representantskapet.
Man menar att direktivet saknar de grundläggande rättigheter som andra europeiska löntagare har och att det lämnar dörren öppen för den typ av utnyttjande av utländska bärplockare som vi sett många exempel på i Sverige. Ett utnyttjande som Vänsterpartiet kräver ett stopp för.Media: SSv, UNT, ATL, KA, DN, SR, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

16 oktober 2010

Ta hem de svenska trupperna

Nu har ytterligare en svensk soldat dött i Afghanistan, den sjätte i raden. Frågan är ur många fler som ska behöva dö i ett krig om inte kan vinnas innan regeringen inser att man inte kan kriga fram demokrati och utveckling. Sverige bör bidra till att skapa förutsättningar för fred och demokrati i Afghanistan. En viktig förutsättning för detta är ett tillbakadragande av de svenska trupperna till förmån för ökade civila insatser och bistånd.

Skillnaden mellan regeringen och de Rödgröna blir nu ännu tydligare genom denna tragiska händelse. USA och de flesta, om inte alla, av de övriga länderna i Afghanistan har redan deklarerat att man kommer att dra tillbaks trupperna. Sveriges högerregering är snart ensamma om att ivra över att få leka krig i andra länder på andras, inte minst svenska soldaters, bekostnad. Samtidigt så kom de Rödgröna under valrörelsen efter påtryckningar från Vänsterpartiet överens om att det svenska tillbakadragandet från Afghanistan skulle starta redan under nästa år, 2011.

Nu krävs att regeringen tar ett snabbt beslut om att ta hem de svenska trupperna. Det skulle vara en viktig politisk signal om man vill att ersätta krigshetsandet  med ökat civilt stöd och bidrag till politiska lösningar. Dessutom slipper kanske fler svenska soldater dö i ett hopplöst krig.

Bloggat: Jinge1, 2, Fotolasse, Oven, Röda Malmö, Krassman, Svensson, Alltid rött,Media: Ex1, 2, AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, DN1, 2, 3, SvD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, SR1, 2, Svt,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Sprickor i Alliansen när Centern kördes över

Att moderaternas Peter Lilja skulle ta över centerns plats som oppositionsråd i Nybro nu när de blev det större partiet av de två var knappast någon större överraskning. Moderaterna gick ju fram med två mandat och centern backade två och med tanke på den prestige som moderaterna lagt i detta så hade allt annat varit politisk omöjligt. Det måste ha varit uppenbart även för Christina Davidson och centern.

Nu verkar det dock som om det gnisslar rejält inom Alliansen och att centern känner sig överkörd efter att de tre andra partierna gaddat ihop sig. Eller som Davidson menar - fryst ut centern. Davidson, som nu får lämna över posten som heltidsanställt oppositionsråd, är uppenbart bitter över resultatet av förhandlingarna:
– Vi känner oss förfördelade. När vi tog upp förhandlingarna igen i går kväll hade helt plötsligt de andra tre partierna pratat ihop sig och mer eller mindre körde över oss. Vi har bara ett mandat mindre än moderaterna och vi har förlorat ett heltidskommunalråd och platser i alla styrelser och nämnder, säger hon.
– Samarbetet inom alliansen har verkligen fått sig en törn.
Nog för att jag hört rykten om att man framför allt från kd:s och fp:s sida inte varit så nöjda med hur centern har förvaltat sin ledarroll och nog har jag hört ryktas om att de skulle vilja "ge igen" nu när de hade chansen. Och inte för att jag har något emot att man tvålar till centern, men det kanske inte är en bra start för Liljas ambition att få alliansen att mer framstå som en enhet istället för fyra olika partier.

Men oavsett om de ingår i en allians eller inte så kan jag lova att Vänsterpartiet i Nybro kommer fortsätta bekämpa samtliga högerpartiers politik (gäller även de högerpartier som säger sig stå utanför höger-vänsterskalan), och det oavsett vem som sitter som oppositionsråd.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Höginkomsttagare tjänar mest på högerpolitiken - Förvånad?

Rika tjänar mest och fattiga tjänar minst på regeringens politik! Så har det sett ut under den gångna mandatperioden och så kommer det att se ut även under den kommande mandatperioden rapporterar LO-tidningen. Är det egentligen NÅGON som faktiskt kan vara förvånad över det? Det är ju trots allt en högerregering som sitter vid makten.

Det är finansdepartementets egna beräkningar som visar att regeringens ihärdiga försök att hävda att politiken mest ska gynna låg- och medelinkomsttagare har föga med sanningen att göra.

I verkligheten är det i stället så att den tiondel av befolkningen om tjänar mest på politiken får mer än tre gånger så mycket som de som får minst av regeringen. Vilket alltså är de om redan har det sämst ställt. Inte ens när man räknar in regeringens förhoppningar om ”dynamiska effekterna”, dvs effekterna av att man straffar sjuka och arbetslösa för att de ska välja att bli friska och skaffa sig ett arbete istället för att gå hemma och vara tärande, inte ens då förändras bilden nämnvärt.

Då är detta ändå räknat i procent. Skillnaderna i reda kronor, vilket ju är vad man handlar med i affären, kommer givetvis att mångdubbla den snedvridande effekten. En procent av en hög inkomst ger ju betydligt mer pengar än en procent av en låg inkomst. Fördelningspolitik av gammalt klassiskt högersnitt med andra ord.

Effekterna av högerpolitiken blir dessutom ännu tydligare när man ser till var dessa pengar till överklassen kommer ifrån. Skattesänkningarna bekostas genom ytterligare nedmontering av välfärden. Vilket givetvis inte drabbar de som regeringen nu väljer att gynna i särskilt hög grad, men som slår desto hårdare mot de som redan har det sämst ställt.

För vilka är det som har störst behov av en väl fungerande gemensam välfärd? Jo, det är givetvis arbetarklassen. Det är vi, undersköterskan och industriarbetaren, "verklighetens folk" som Hägglund skulle säga, som sliter ut axlar och ryggar i våra arbeten. Det är vi som riskerar att bli arbetslösa och sjukskrivna.

Det är alltså vi som har störst behov av en god sjukvård för alla, oberoende av tjockleken på plånboken. Det är vi som har störst behov av ett socialförsäkringssystem som gör att vi inte behöver riskera att behöva sälja vårt hus, eller hamna hos socialen för att vi blir sjuka eller arbetslösa. Det är vi som har störst behov av en väl fungerande gemensam välfärd, inte den högavlönade kommundirektören eller vd:n.

Det stora flertalet människor förlorar tveklöst på skattesänkarpolitiken och de fördjupade klassklyftor som blir följden av den. Men det är alltså detta som högerregeringen ändå kallar "en politik som gynnar låg- och medelinkomsttagare". En politik som innebär att man strör pengar över överklassen samtidigt som man dränerar välfärden på pengar. Frågar är hur länge man ska kunna fortsätta slå blå dunster framför folks ögon?
Tro fan det att regeringen väljer att tillsätta en propagandaminister.Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Moderaterna är och förblir en del av etablissemanget, salkavalka skriver IDÉHISTORIA 1900-TALET. 3 SEXDEBATT, mathiavelli skriver Que se vayan todos!, vandringsmyran skriver Vägvalet
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

14 oktober 2010

Mörk framtid för järnvägen under högerstyret

För fyra månader en skrev jag om att järnvägen inte har råd med en högerregering. Och återigen får jag anledning att säga: vad var det jag sa. För trots att Trafikverket identifierade bristen på spår och underhåll och den stora mängden underentreprenörer där ingen tar ett samlat ansvar som avgörande faktorer bakom vinterns tågkaos så minskar regeringen på järnvägsinvesteringarna med nästan 70% i sin budget enligt SEKO-tidningen. Dessutom har man ju lovat en total avreglering av tågtrafiken.

En väl utbyggd järnväg är nödvändigt för att Sverige ska kunna behålla sin internationella konkurrens kraft och för att vi ska kunna nå upp till miljömålen. Men med regeringens slakt av järnvägsinvesteringarna så hamnar vi ohjälpligt i bakvattnet jämfört med andra Europeiska länder. Nödvändiga investeringar för att klara framtidens utmaningar för jobb, miljö och utveckling uteblir alltså i det närmaste totalt och för luttrade tågresenärerna väntar nu endast ytterligare tågkaos.


 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Definitivt inte ok!

Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet har planer på ett valtekniskt samarbete rapporterar Finnveden.nu. Samarbetet är tänkt att leda till att partierna får större inflytande än de skulle få annars, eftersom partierna inte kan ta sig in i nämnder och styrelser av egen kraft. Men genom en valteknisk samverkan får partierna tilsammans viktiga poster som de sedan kan dela upp mellan sig och sedan kan var och en för sig bedriva sin egen politik.
Det har inget med ett politiskt samarbete att göra. Alla partier vill positionera sig och få inflytande. 
Det menar Svante Olson (V), ledamot i fullmäktige. Jag menar, liksom Anki Ahlsten, om är partisekreterare i Vänsterpartiet, att det kvittar. Sd är ett rasistiskt och högerextremt parti som skyller problem på invandrare och som vill kasta ut människor till krig, förföljelse och förtryck. Ingen nämndspost kan vara så viktig att det motiverar något som helst samröre med ett sådant parti.

Även bortsett från att alla former av samarbete borde vara utom diskussion så innebär det att Vänsterpartiet medverkar till att stärka sd:s inflytande över politiken och till att ytterligare legitimera ett rasistiskt partis politik. Det är definitivt inte ok! Jag hoppas att Vänsterpartisterna i Värnamo snarast tar sitt förnuft till fånga och avstår från alla former av samarbete med sd, annars hoppas jag att de blir uteslutna illa kvickt.

Sverige ska vara ett land som står upp för alla människors lika värde – mot vardagsrasism och för en mänsklig asylpolitik. Därför kan man som vänsterpartist aldrig samarbeta med ett parti som sd!Bloggat: Alltid rött, Olsson betalar,
Media: AB, DN, Ex1, 2, SvD, GP
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

13 oktober 2010

Ytterligare minkplågeri avslöjat

Stefan Andersson är i rampljuset igen, den här gången har han ljugit för djurskyddsinspektörerna om att det inte fanns minkar i ett före detta grisstall där det i själva verket fanns minst 1 000 djur, utan ljus och ventilation.

Stefan Andersson är  Sveriges största minkfarmare, som avslöjades i TV-nyheterna för drygt två månader sen när Djurrättsalliansen hade filmat hans verksamhet. Han är inte bara den störste uppfödaren i landet, han är också styrelseledamot för Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund.Bland de första åtgärderna som högerregeringen vidtog när man kom till makten 2006 var att man rev upp beslutet om ett pälsdjursstopp som de Rödgröna hade infört. Dessutom lade man ned Djurskyddsmyndigheten. En unik myndighet för djuren, med ett samlat ansvar för att djuren skulle få det bättre.

Det är knappast långsökt att tro att Stefan Andersson och hans kumpaner hade ett stort inflytande över de besluten.


Media: Svd1, 2, DN1, 2, Ex,
Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Elmarknaden – konsekvenser av privatisering och avreglering, L. O. K. Ejnermark skriver Hur man skålar socialistiskt, Hans Norebrink skriver Krympande arbetarklass ger borgerliga valsegrar?, Johan Frick skriver SVT och Luuk en gång för alla, loaderrorready skriver Det finns ett samband
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

11 oktober 2010

Sd:s kommunpolitik strider mot socialtjänstlagen

Sverigedemokraternas kommunpolitiska program strider mot socialtjänstlagen och kan bli ett problem för kommunernas socialtjänstemän, det rapporterar suntliv.nu om. Man har intervjuat Roland Persson, socialchef i Simrishamns kommun som berättar att SD:S människosyn strider mot socialtjänstlagens portalparagraf, och då kan de politiska besluten bli ett dilemma för många socialchefer framöver om partiet får inflytande över politiken.

Roland berättar hur fel det blir när man som sverigedemokraterna försöker lägga en etnisk aspekt på problem som i grunden har med den sociala situationen att göra, eller annorlunda uttryckt: klasstillhörigheten.
Sverigedemokraterna har formulerat ett antal ”Riktlinjer för en sverigedemokratisk kommunpolitik”, där de föreslår flera kommunala beslut som handlar om att särbehandla människor med invandrarbakgrund. De vill bland annat att kommunerna ska sluta ”fördela medel till kommundelar eller verksamheter på basis av den etniska sammansättningen”.
– Men problemet med bostadsområden som till exempel Rosengård i Malmö är ju framför allt den sociala strukturen. En hög koncentration av människor som inte talar svenska och inte har arbete eller förankring i det svenska samhället leder naturligtvis till problem. Då måste den sociala strukturen vara en faktor när man fördelar pengar till samhälleliga verksamheter, säger Roland Persson.
Och det så precis likadant ut hos de lägsta klasserna för hundra år sedan med "getton" med upplopp och kriminalitet och motsvarande diskriminering och rop från etablissemanget om hårdare tag mot patrasket som idag. Skillnaden ligger främst i den etniska sammansättningen. För hundra år sedan var gruppen i princip helsvensk, även om den till stora delar bestod av inflyttade från landsbygden. Idag består gruppen till större delen av invandrare.

Sd (och högern i övrigt) försöker lösa dagens problem med samma medel som högern använde för hundra år sedan - hårdare tag mot de mest utsatta utan att låtsas om att det grundläggande problemen består. Eller ännu värre är det ju faktiskt eftersom man vill förvärra de grundläggande problemen genom att inte kompensera för de sociala problem om finns.

Det fungerade inte för hundra år sedan utan ledde till ett samhälle med djupa klyftor mellan olika grupper. Det krävdes att landet var en hårsmån från revolution och inbördeskrig innan samhällsutveckling så sakterliga började förändras till det bättre. Det kommer knappast att fungera nu heller med en högerregering som ökar de ekonomiska klyftorna samtidigt som sd spär på genom att med sin rasism och främlingsfientlighet så split och skapa konflikter mellan grupper som egentligen har gemensamma ekonomiska och sociala intressen.

Svaret på de problem som finns är alltså inte klassisk högerpolitik eller den brunare varianten som går ut på att bryta mot socialtjänstlagen och göra skillnad på människor utifrån någon grumlig syn på etnicitet. Istället är det riktig vänsterpolitik för att bryta ner klassamhället och skapa ett jämlikare samhälle för alla som är svaret och där står Vänsterpartiet i främsta ledet för att bekämpa såväl klassklyftor som rasism i alla dess former.

Läs också Vi i Sverige för många argument mot sd.


Media: Ex1, 2
Från Konfliktportalen.se: Anders_S skriver Obehagligt i Örebro, autonomak skriver Hönan eller ägget?, Johan Frick skriver Acceptera det som händer, loaderrorready skriver Vem bryr sig?, Kaj Raving skriver Bättre skola när man följer forskningen
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

10 oktober 2010

Bättre skola när man följer forskningen

När Nossebro skola i Essunga kommun bestämde sig för att jobba i enlighet med vad den pedagogiska forskningen säger, så gick man från att vara näst sämst i Sverige mätt i andel behöriga elever till gymnasiet. Nu är man bäst.

Det är egentligen inga konstigheter. I stället för att som skolmajor Björklund struntar i vad forskning och skolverk säger, och bara ropa på mer pekpinnar, elitklasser och hårdare tag i skolan så bestämde man sig alltså för att följa forskarnas råd och vände på tankesättet man jobbat utifrån dittills.
- Vi har tänkt om. Tidigare skyllde vi på eleverna, "de kan inte bättre". Men det kan inte vara elevernas fel när vi har god lärartäthet och goda resurser. Det är vårt ansvar att alla ska kunna lyckas, säger Lasse Björkqvist.
Det innebär att man har slutat med sortering och utgallring av besvärliga elever. Alla elever ska få gå i en vanlig klass och ingen ska tas ut ur klassen. Istället har man ökat lärarresurserna i klassrummen, så  om en elev behöver extra stöd så ska det stödet ges i klassrummet.

Alla elever oberoende av klass, etnicitet, funktionsnedsättning eller kön ska ha samma rätt och möjlighet att tillägna sig kunskaper. Skolan ska kompenserar för elevernas olika förutsättningar så att alla ska ges likartade möjligheter att få kunskap. Så arbetar man i Nossebro skola, men frågan är givetvis varför man inte gör det överallt? Svaret är givetvis att det är major Björklund som formar skolpolitiken...


Bloggat: Svensson, Stockholmsvänstern, Malmövänstern,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Reinfeldt om ersättningarna

09 oktober 2010

Ytterligare nedskärningar i välfärden att vänta - Eller: vad var det jag sa!

Under högerregeringens första fyra år försvann tiotusentals undersköterskor, lärare och sjuksköterskor försvunnit från våra gamla, barn och sjuka. Nedmonteringen av välfärden inleddes för att regeringen skulle kunna genomföra sina historiskt stora skattesänkningar. Inför valet lovade Reinfeldt att den av regeringen inslagna vägen linjen skulle fortsätta samtidigt som man hävdat att man satsar på välfärden.

Vad det innebär i praktiken skrev jag om för ungefär tre månader sedan, då jag skrev följande:
Högern miljardsatsar på välfärden - påstår man. Det handlar om nio miljarder kronor som man vill satsa under nästa mandatperiod. Och som det bör göra med valfläsk så låter det ju bra. Fast ute i verkligheten så täcker statsbidraget inte mer än en bråkdel av det verkliga behovet för att värna välfärden och rädda jobben i kommunerna.

Dessutom: av dessa pengar så är en tredjedel ett nytt tillfälligt statsbidrag till kommunerna och tillfälliga bidrag kan kommunerna inte bygga sin verksamhet på. Man kan inte anställa fler undersköterskor, lärare, förskolelärare osv när man inte vet om man kan behålla dem i mer än ett år.

I själva verket så innebär alltså högerns välfärds-"satsning" ingenting annat än att man lovar att under nästa mandatperiod fortsätta den nedmontering av välfärden man så framgångsrikt har inlett under sina snart fyra år vid makten.
Nu visar det sig också att regeringens "satsning" på välfärden i praktiken innebär att vi kommer att få se rejäla neddragningar när det nästa år kommer fattas nära 20 miljarder kronor för att kommuner och landsting ska kunna upprätthålla välfärden.

Det kommer knappast att bli lättare att föra någon form av vänsterpolitik i kommuner och landsting de närmaste fyra åren. Och tyvärr kan jag bara säga: Vad var det jag sa...


Bloggat: Alliansfritt, Roger Jönsson, Röda Malmö, Annarkia,
Media: AB1, 2, 3, 4, DN1, 2, KA1, 2, LO-tidningen, Ex1, 2,
Från Konfliktportalen.se: autonomak skriver Dagens vits, Anders_S skriver Försvunnen 19-åring hittad?, loaderrorready skriver En bostad ska vara en rättighet, L. O. K. Ejnermark skriver Rebecca & Fiona – mix av socialism och ytlighet
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

05 oktober 2010

Lyckad demonstration mot främlingsfientlighet i Nybro

Igår när den nya riksdagen samlades för första gången så anordnade Vänsterpartiet i Nybro en demonstration mot främlingsfientlighet. Detta på grund av att när riksdagen samlades så fanns också för första gången ett öppet främlingsfientligt parti på plats.

Att de var där är en del av den demokratiska processen och något som man måste acceptera oavsett vad man tycker om det. Men när främlingsfientlighet och intolerans tar plats i riksdagen så kan vi inte bara stillatigande se på utan ta desto tydligare ställning för mångfald och tolerans.Detta gjorde vi genom att anordna demonstrationen.

Här är jag innan demonstrationen startade tillsammans med en av kvällens talare, Mouhammadou Thoré, som citerade Nelson Mandela i sitt tal "Om människor kan lära sig att hata så kan de också lära att älska. Kärlek är naturligare för människohjärtat"
Avslutningsvis vill jag delge en liten anekdot: Häromkvällen berättade nämligen en god vän, som kommer från Iran, om hur han stod med sin vagn i en lång kö i ett byggvaruhus. Framför honom stod en kvinna, tungt lastad, utan vagn. Min vän, som nog är den snällaste människa jag känner erbjöd kvinnan att lägga sina saker i hans vagn. Tacksam över hjälpen så säger kvinnan efter att de pratat en liten stund att hon skäms över att ha röstat på SD i valet, nu när det visade sig att han, en invandrare, faktiskt kunde vara så snäll.

Jag tänker att om en sådan liten akt av medmänsklighet kan förändra en människas syn på andra människor. Vad ska då inte alla vi tillsammans kunna åstadkomma? Därför samlades vi också på torget i Nybro för att bekämpa åsikterna – inte människorna.

Bilder från demonstrationen hittar man hos Tomas Jonsson, här och här.


Bloggat: Nicke, Vi i Sverige, Tänkvärt...
Media: DNAB, Ex,
Från Konfliktportalen.se: Hans Norebrink skriver 68:s röda medelklass, Anders_S skriver Tigerschiöld – Riddarhuset och Bure Equity, Lasse Franck skriver Kanelkultur, tusenpekpinnar skriver Arbetssamhället 3: Ekoaktivism och att bygga alternativ, jesper skriver Rasismen är inte grunden till Sd’s framgång men resultatet!
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...