18 september 2010

Sverige är inte bara Stockholm

Sverige är inte bara Stockholm. Därför behövs det en politik som tar tillvara den kreativitet och folkliga handlingskraft som finns i hela landet. När andra partier överger landbygden för Stureplan så tar Vänsterpartiet strid för att hålla ihop hela Sverige. Vi menar att staten har huvudansvaret för att garantera att inte glesbygdslän som Kalmar län lämnas i sticket utan får likvärdiga förutsättningar som de mer tätbefolkade delarna av Sverige.

Att upprätthålla god kvalitet i välfärden är en grundförutsättning för annan service och arbetstillfällen ska stanna kvar och utvecklas på orten. Därför är våra krav på ökade statsbidrag till kommuner och landsting också en viktig regionalpolitisk fråga. Vi menar också att det behövs en högre utjämningsgrad i skattesystemet. Alla kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar till bra vård, omsorg och skola utan vinstintressen.

Staten måste ta ansvar för att hela landet ska ha en garanterad grundläggande service och infrastruktur. Därför är vi kritiska till systemet med kommunal medfinansiering av infrastrukturinvesteringar. Vi avvisar alla slags avregleringar av post, järnväg, apotek och försäljning av våra gemensamma bolag. Vi vill hellre hålla ihop Sverige genom att ta ett helhetsgrepp för en rättvis regionalpolitik. För det har vi en rad förslag, varav några är:

1. Hjälp lanthandeln och macken att överleva. Vi vill stärka den lokala privata servicen genom att regeringen tar initiativ till en samorganisation för de små landsbygdsbutikerna som skulle ge möjlighet till storinköpsrabatter. Vi föreslår också ett särskilt stöd på 50 miljoner kronor per år för att trygga tillgängligheten för grundläggande kommersiell service i landsbygd, t.ex. till bensinmackar.

2. Säkra polisservicen även i glesbygd. Vänsterpartiet har i många år drivit frågan om polis¬närvaro i hela landet. Nu måste det tas till krafttag för att frågan ska få en lösning. En lösning skulle kunna vara särskilda servicebussar som kan hantera tillståndsansök¬ningar, stöldanmälningar, pass, rådgivning och annat. Vi anser att en utredning ska ge förslag på hur po¬lisservicen ska komma även landsbygden till del.

3. Skapa nya jobb på landsbygden. Jobb skapas genom satsningar på gröna näringar som t.ex. förädling av skogsråvara och genom att satsa på besöksnäringen. Vi vill därför avsätta 50 miljoner kronor per år för att öka turismen, men även förstärka småföretagen genom att ge möjlighet till statligt riskkapital, ta bort ansvaret av sjuklönekostnader för småföretag och sänka arbetsgivaravgiften för soloföretag vid nyanställningar. Vi vill också satsa på Industriella Utvecklingscentra (IUC) för att få fart på industrin på landsbygden.

4. Satsa på infrastruktur och bostäder i hela landet. Vi vill göra stora satsningar på infrastruktur i hela landet. Det handlar bl.a. om nya järnvägar, men också ett kraftigt ökat banunderhåll. Vi vill även satsa stort på utveckling av kollektivtrafiken i landsbygd. Vi vill också öka bostadsbyggandet i landsbygden. Genom ett investeringsstöd på 1,4 miljarder skapas nyproduktion av hyresrätter, men vi tillskjuter också ytterligare medel till renovering och energieffektivisering.

Detta är bara en liten del av de förslag som vi kommer att driva i en Rödgrön regering för att säkra ett Sverige som håller ihop hela vägen från Treriksröset till Smygehuk.

Kaj Raving (V), riksdagskandidat


Från Konfliktportalen.se: L. O. K. Ejnermark skriver Folkpartist ansvarade för informationsdagen i skolan – (S) & (V) bjöds inte in, andread0ria skriver Därför ska du rösta, Kaj Raving skriver Emelie behöver inga fler skattesänkningar, loaderrorready skriver Moderaterna – det nya arbetarpartiet?, Hans Norebrink skriver Häxjakten avmoderniserad, Bo Myre skriver Antirasism – ett aktivt demokratiskt ställningstagande
För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...